• Gratis verzending vanaf 50 euro!
  • !UITVERKOOP!
  • GEBRUIK DE CODE UITVERKOOP VOOR -70% OP ALLES
Home » Algemene info » Terms & Conditions

Terms & Conditions

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van La vie de Falderie voor het binnenbrengen van artikelen en de verkoop ervan via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina.  La vie de Falderie gaat er van uit dat wanneer je artikelen binnenbrengt en of aankopen doet,  je deze algemene voorwaarden aandachtig en volledig gelezen hebt, en dat als je nog vragen zou hebben, deze gesteld zullen worden. 

La vie de Falderie is de eenmanszaak van Valerie Leemans met adres te Vinkenstraat 12 - 2530 Boechout BE0737.605.618

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen La vie de Falderie en iedere aanbieder of afnemer die kleding aan La vie de Falderie in consignatie levert of  via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina afneemt.
De aanbieder wordt geacht, door het binnenbrengen van de kledij, en de afnemer door plaatsing van een bestelling via de fysieke winkel, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina deze algemene voorwaarden te accepteren.

 

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij La vie de Falderie voor de uitvoering er van tussenpersonen en/of andere derden heeft ingeschakeld. Deze tussenpersonen of andere derden kunnen zich eveneens op deze voorwaarden beroepen ten opzichte van aanbieder en afnemer.

 

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

 

La vie de Falderie heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

 

La vie de Falderie is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de aanbieder en de afnemer.

 

Wanneer artikelen afhalen?

Afhalen kan na afspraak, onverwachte wijzigen zullen gecommuniceerd worden via de website of facebookpagina. 

 

Leveringstermijnen, levering en verzend- en handelingskosten

Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan La vie de Falderie, via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina kenbaar heeft gemaakt. De aanbieder en eventueel de afnemers die regelmatig kleding via home-parties, eventueel beurzen, de webshop en de facebook- of instagrampagina bestellen en/of aanbieden, dienen La vie de Falderie op de hoogte te stellen (per post of per e-mail) van een adreswijziging. Zolang La vie de Falderie geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de afnemer dan wel de aanbieder geacht woonachtig te zijn op het laatste bij La vie de Falderie bekende (e-mail) adres.

La vie de Falderie zal de geaccepteerde en betaalde bestellingen, gedaan via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging per e-mail gestuurd door La vie de Falderie aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval La vie de fFalderie het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handelingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terug betalen.

De afnemer is verplicht de door La vie de Falderie geleverde producten af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is La vie de Falderie gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

De bestelling wordt verzonden via een door La vie de Falderie aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten).

Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €50, worden er geen verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle door La vie de Falderie in het kader van de overeenkomst geleverde kleding blijft eigendom van de aanbieder totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met La vie de Falderie gesloten overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval begrepen de tijdige en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.

Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer La vie de Falderie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid

 

La vie de Falderie is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van La vie de Falderie. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

La vie de Falderie is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

La vie de Falderie is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. La vie de Falderie draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

Overmacht

La vie de Falderie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de afnemer en/of aanbieder als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van La vie de Falderie gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van La vie de Falderie, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van La vie de Falderie, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. La vie de Falderie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat La vie de Falderie haar verbintenis had moeten nakomen.

La vie de Falderie kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

Gebreken aan verkochte kledij

 

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail aan La vie de Falderie te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal aan La vie de Falderie trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

 

Auteursrechten en Copyright

 

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website en Facebookpagina van La vie de Falderie is copyright van toepassing.

 

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van La vie de Falderie.

 

Privacy

 

La vie de Falderie houdt zich het recht voor de persoonsgegevens van de klant bij te houden.

La vie de Falderie verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan La vie de Falderie.

 

 

Afstand van recht

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

 

 

Toepasselijk recht

 

Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.